نيايش بهار زندگی ما

همه دنیا ارزانی تو

فرشته کوچولو...یه دعا همیشه بدرقه راهت

بی غم دنیا                                                                                

پاییز

پاییز بهاری است که عاشق شده است!                                                                                 ...
25 آبان 1393